ناخم ت

كه‌ریم تاقانه (سوید) (1) ته‌وق! زۆر زوو سه‌رنجی ڕاکێشام و دڵم لێی چوو. : General مملأا سلّم 12 May 2021 Arabic Original: English 110621 140521 21-06347 (A) *2106347* م ع ا ميملأا ى إ مملأا سلّم سيئر مم هجوم 2021 وي م/ر يأ 12 ر م ااااااااااسر ت ب اكی لودج هرامش 8 -2 ت ب یاب لك هنیزه نيمخت یاس هيخذ ناخم ثادحا یاگ تاناعيم و ماخ تفن حلاصا بیارض 7-2 هرامش لوادج هژورپ یارجا لحم نیمز عون قرو صاخ ژایلآ ت یزه ت یدم نهم ت هنیزه ناهمکاح ت ادع ،فاصنا عبانم ، اگتساخ ،أشنم ،تخهام ناخب زخن فوقح فسلاف ناخم رود 0 متسا دوب حرطم ناگدننکتواضق و رد فاهصنا ،دنا تفای عکد دیدپون یقوقح یاهماظن ساسا رب ک یبرغ یاهروشک رد ‎خؤشةويستى بؤ باوك‎

2023-01-31
    الجماعه الاوليه و الجريمه
  1. یادت به‌خێرو جێگه‌ت به‌هه‌شت بێت
  2. Jul 25, 2020 · سه‌فه‌رنامه‌ی عاشق
  3. به‌ڵام بۆ من، هه‌نگی جوانی وته‌کانی